POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  41
SERVICII PARTICULARI  26
OFERTE LOCURI MUNCĂ  100
CERERI LOCURI MUNCĂ  29
PROPUNERI AFACERI  58
TRADUCERI  41
MEDITAŢII  50
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ SC.  MORENI PARC INDUSTRIAL SA. organizează procedură de selecție pentru ocuparea unui post de membru în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile OUG.nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. La acest proces de selecție pot participa persoane care îndeplinesc, în mod obligatoriu, următoarele condiții: -fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minim 1 an în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus; -experiență profesională într-unul din domeniile de activitate ale întreprinderii; -să fie absolvent de studii superioare de lungă durată atestate prin diplomă de licență; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie; -să nu aibă antecedente penale; -să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal; -să nu intre sub incidența legislației privitoare la conflictul de interese, situațiile de incompatibilitate și numărul maxim de mandate pe care le poate exercita în calitate de administrator; -să cunoască legislația prezentată în bibliografia menționată. În procesul de selecție se va ține cont și de următoarele reguli generale: -în cadrul Consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; -majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie formată din administratori neexecutivi și independenți în sensul art.138^2 din Legea nr.31/1990. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: a)cerere de înscriere la procesul de selecție ce cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului; b)Curriculum Vitae în format Europass (modelul se va descărca de pe site-urile Consiliului Județean Dâmbovița și SC. MORENI PARC INDUSTRIAL SA.); c) act de identitate, în copie; d)certificat de căsătorie/alte acte, în copie (doar în cazul în care numele de pe actele depuse în cadrul dosarului de înscriere este diferit de cel de pe actul de identitate); e)acte de studii și alte documente care certifică efectuarea unor specializări, în copie; f)carnet de muncă și/sau adeverințe, în copie, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, precum și locul de muncă actual, dacă este cazul; g) prezentare detaliată, în original, datată și semnată, din care să rezulte în ce a constat contribuția pe care a adus-o la îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome în perioada în care le-a administrat sau condus, însoțită de dovada numirii în calitate de administrator/manager, în copie; h)cazier judiciar, în original, fără incidente; i)adeverință medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare (în original) eliberată cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății; j)cazier fiscal în termen de valabilitate, în original; k)declarație pe proprie răspundere privitoare la îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru dobândirea calității de administrator, locul actual de muncă, conflictul de interese, situațiile de incompatibilitate și numărul maxim de mandate pe care le poate exercita în calitate de administrator; l) declarație de interese (modelul se va descărca de pe site-urile Consiliului Județean Dâmbovița și SC. MORENI PARC INDUSTRIAL SA.); m)orice alte documente doveditoare pe care candidatul le consideră necesare pentru dovedirea îndeplinirii tuturor condițiilor enunțate; Copiile de pe actele prevăzute la lit. c-g, m, vor avea mențiunea "conform cu originalul" și semnătura candidatului/candidatei. Toate documentele menționate mai sus sunt obligatorii, lipsa cel puțin a unuia dintre documentele menționate mai sus, atrage respingerea candidaturii. Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de selecție. Candidații selectați pentru etapa "interviu" vor transmite comisiei, în termenul stabilit de către aceasta, declarația de intenție întocmită în conformitate cu prevederile Anexei 1d din HG. nr. 722/2016. Dosarul de candidatură se va depune până cel târziu, la data de 14.10.2019. ora 16.00, la următoarea adresă a Consiliului Județean Dâmbovița: str. Piața Tricolorului, nr.1, parter, cod poștal 130060, Municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, în plic închis și sigilat pe care să se menționeze: "Aplicație pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC. MORENI PARC INDUSTRIAL SA." precum și următoarele date ale candidatului: (numele și prenumele, domiciliul și adresa de e-mail). Doar candidații care au fost înscriși în lista scurtă, în urma evaluării dosarelor de candidatură, vor fi contactați pentru etapa interviului. Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot utiliza numerele de telefon: 0726738979 și 0245207622 și să se consulte pagina web a Consiliului Județean Dâmbovița (www.cjd.ro), precum și a societății (www.parcindustrialmoreni.ro) Bibliografie pentru etapa "interviu": -Legea nr.31/1990 -Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -Titlul I, Titlul II - Cap. 1,2,4, Titlul IV -Cap. 1,3-5,10,14, Titlul IX; -OUG. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; -OG.nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; Prezentul anunț se va publica în două ziare economice și/sau financiare și va fi postat pe site-ul autorități tutelare și al SC. MOENI PARC INDUSTRIAL SA. Procedura de selecție se desfășoară în două etape succesive: -selecția dosarelor de înscriere; -interviul candidaților selectați. Criterii de evaluare: -îndeplinirea condițiilor de participare; -cunoașterea bibliografiei solicitate; -să dovedească abilități manageriale. După finalizarea interviului, comisia de selecție va întocmi un raport pentru numiri finale care va include clasificarea candidaților. Comisia de selecție: Nr. crt.; Funcția în cadrul comisiei; Semnătura. Stoica Dorina, președinte, -; Dumitru Roxana, membru, -; Stan Manuela, membru, -; Savu Mirela, secretar, -.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   ION Câmpineanu, Sala Palatului, închiriez 2 camere, an 1960, 53...  
IMOBILIARE   VÂND teren +construcții -Platformă industrială/ Linia de...  
IMOBILIARE   SOCIETATEA SINTEROM SA închiriază în Cluj-Napoca, Bld.Muncii,...  
IMOBILIARE   ÎN atenția bănci, societăți de asigurare. Închiriez spațiu...  
PIAŢA MUNCII   HUAWEI Technologies S.R.L., avand sediul social in Bucuresti, Bvd....  
PIAŢA MUNCII   MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI organizează concurs de recrutare...  
PIAŢA MUNCII   A N U N Ț privind organizarea selecției prealabile...  
PIAŢA MUNCII   ANUNȚ de recrutare și selecție În numele clientului său...  
DIVERSE   ARCELORMITTAL Tubular Products Iasi scoate la vinzare 3 loturi de...  
DIVERSE   PENSIUNEA Valealupului (Judet. Buzau) organizeaza drumetii. Tel. 0238...  
DIVERSE   LICHIDATOR judiciar organizează licitatie publica cu strigare în...  
DIVERSE   EURO INSOL SPRL lichidator judiciar al debitoarei SASDID...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2019 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.