POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
SERVICII FIRME  39
SERVICII PARTICULARI  24
OFERTE LOCURI MUNCĂ  108
CERERI LOCURI MUNCĂ  28
PROPUNERI AFACERI  48
TRADUCERI  40
MEDITAŢII  46
  DIVERSE
  AUTO
PIAŢA MUNCII OFERTE LOCURI MUNCĂ
adaugă un anunț la această rubrică
ANUNȚ privind  selecția membrilor Consiliului de Administrație la S.C "Drumuri - Poduri Maramureș" S.A Consiliul Județean Maramureș, cu sediul în mun. Baia Mare, str. Ghe. Șincai nr. 46 , jud. Maramureș, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membri în Consiliul de Administrație al S.C " Drumuri - Poduri Maramureș" S.A. Etapele de desfășurare a procesului de recrutare și selecție sunt: 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. 2. Evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă. Interviul. Condițiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt: - consiliul de administrație este format din 5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; - cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani; - cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani; - cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri sau construcțiilor civile și experiență in domeniu de cel puțin 5 ani; - nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; - majoritatea membrilor consiliului de administrație este format din 2 (doi) administratori neexecutivi și 3 (trei) sunt independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani; - o persoană poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României; - nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare; - în mod obligatoriu, în selecția candidaților se va avea în vedere evitarea situațiilor de conflict de interese sau incompatibilități. - selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței; - candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înștiințați să depună o declarație de intenție realizată conform scrisorii de așteptări. Condițiile generale minime obligatorii de participare sunt: - studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România; - capacitate deplină de exercițiu; - stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale; - să nu fie destituit/ă dintr-o funcție publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani; - nu a fost inițiată și nu se află în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva lor; - nu au înscrieri în cazierul fiscal; Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților - INTERVIU: 1. Dosarul de candidatură. 2. Matricea profilului de candidat. 3. Declarația de intenție a candidatului. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: - Cerere de înscriere care va cuprinde în mod obligatoriu datele de contact ale candidatului - număr telefon și adresa e-mail; - curriculum vitae în format EUROPASS - copia actului de identitate; - copia diplomelor de studii; - copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor privind experiența în cadrul societăților sau regiilor pe care le-au administrat sau condus; - copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor; - cazierul judiciar; - cazier fiscal; - adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare de la medicul de familie; - declarație pe proprie răspundere privind statutul de "independent" conform formular nr. 1; - declarație pe proprie răspundere că nu a fost și nici nu se află în situația desfășurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 2; - declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3; - declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 4; - declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situația unui conflict de interese conform formular nr. 5; - declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6. Actele care au fost solicitate în copie vor fi prezentate și în original în momentul interviul, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureș, www.cjmaramures.ro și pe pagina de internet a S.C "Drumuri - Poduri Maramureș" S.A. www.dpmm.ro. Dosarul de candidatură se va depune până la data de 16.05.2018, ora 14.00 la registratura Consiliului Județean Maramureș, în dosar plic închis și sigilat, unde va primi un număr de înregistrare și data certă a depunerii. Dosarul va avea menționat "Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C " Drumuri - Poduri Maramureș" S.A., postul vizat precum și numele, prenumele și domiciliul candidatului. Plicurile ajunse după data și ora menționată nu vor fi luate în considerare. Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, și locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate pe site-ul și la sediul Consiliului județean Maramureș. Bibliografia: - Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, - Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind normele de aplicare ale O.U.G 109/2011 - Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si completările ulterioare; - Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice - indicativ AND 554-2002 - Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice-indicativ AND 525-2013 Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului județean Maramureș, Baia Mare str. Ghe. Șincai nr. 46 , Birou Resurse Umane, et. I, camera 129 sau la telefon 0262-214659 int. 125. PREȘEDINTE, Gabriel Valer ZETEA.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VÂND spațiu comercial situat pe Str. Pache Protopopescu nr....  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ teren +construcții -Platformă industrială/Linia de...  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ spațiu comercial/office, VIS-A-VIS de PIATA PROGRESUL,...  
IMOBILIARE   ÎNCHIRIEZ spatiu comercial, Piața Progresul, 65 mp. Preț: 1.600...  
PIAŢA MUNCII   MINISTERUL pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Teoretic "Alexandru Marghiloman", cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță: În baza...  
PIAŢA MUNCII   ASOCIATIA de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita", în...  
DIVERSE   SOCIETATEA GASTRONOM S.A. organizeaza licitație publica deschisa...  
DIVERSE   ANUNȚ DE VÂNZARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL BEL ROM...  
DIVERSE   LICHIDATOR judiciar organizează licitație publică cu strigare...  
DIVERSE   ROWEX Insolvency IPURL notifica deschiderea procedurii...  
AUTO   FORD Galaxy, an fabricare 2003, diesel, 250.000km, 1.9tdi,...  
AUTO   OPEL Astra, an fabricare 2006, inmatriculata, 200.000km,...  
AUTO   AUDI A3, an fabricare 2006, tip combustibil benzina,...  
AUTO   FORD Focus, an fabricare 2006, tip combustibil diesel,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2018 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.