POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro  
  IMOBILIARE
VÂNZĂRI  890
CUMPĂRĂRI  255
ÎNCHIRIERI OFERTE  593
ÎNCHIRIERI CERERI  320
   Garsoniere  53
   2 Camere  56
   3 Camere  56
   4 Camere  24
   Case Vile  31
   Spaţii Comerciale  59
   Imobile Diverse  28
   Terenuri  13
SCHIMBURI  16
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
  AUTO
IMOBILIARE ÎNCHIRIERI CERERI SPAŢII COMERCIALE
adaugă un anunț la această rubrică
S.C. IMOTRUST  S.A. Arad,str.Poetului,nr.1/C,et.1,ap.4,birou 19,jud.Arad J02/541/1991;C.U.I.RO 1680630 CONVOCATOR pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A.("Societatea"),din data de 05/06.10.2020:Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A.,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr.J02/541/1991,C.U.I.RO 1680630,întrunit în sedinta din data 26.08.2020,convoacă în temeiul art.117,din Legea nr.31/1990,republicată si modificată,Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F.nr.5/2018,Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru ziua de 05.10.2020,ora 12:00.În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare,următoarea adunare generala a actionarilor este convocata pentru data de 06.10.2020,în acelasi loc si la aceeasi oră,cu mentinerea ordinii de zi.Adunarea generala se va tine la locatia din Arad,str.Bicaz,nr.1-5,ap.3,jud.Arad,pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A.la sfarsitul zilei de 18.09.2020 (data de referinta),care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea ordine de zi:Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:1.Aprobarea Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a,nr.2880,din data de 25.08.2020,iar in baza acestuia aprobarea fuziunii prin absorbtie a S.C. IMOTRUST SA,in calitate de societate absorbanta,cu societatile:ARCVIA MINERVA SA (inmatriculata la ORCT Arad,sub nr.J02/683/2010,avand CUI 949332) si SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA (inmatriculata la ORCT Timis sub nr.J35/1670/2019,avand CUI 26095038),in calitate de societati absorbite,in considerarea raportului Consiliului de Administratie,fuziune ce va avea drept consecinta dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul universal al patrimoniului acestora catre societatea absorbanta.2.Aprobare majorarii capitalului social al societatii absorbante IMOTRUST S.A.ca efect al fuziunii de la valoarea initiala de 42.574.482,2 lei la valoarea majorata de 49.345.222,10 lei (majorare determinata in principal de aplicarea ratei de schimb si de anularea detinerilor reciproce ale entitatilor implicate in fuziune),prin majorarea numarului total de actiuni de la 425.744.822 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la 493.425.221 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.3.Aprobarea modificarii art.4 «Capitalul social al Societatii» din Actul Constitutiv al Societatii,ca efect al fuziunii,care va avea urmatorul continut:«Capitalul social este fixat la suma de 49.345.222,10 lei,impartit in 493.425.221 actiuni nominative,la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune,din care aport in naura in valoare de 74.482,2 lei" 4.Aprobarea mutarii sediului Societatii din Municipiul Arad,str.Poetului,nr.1/C,jud.Arad,in:Municipiul Arad,Str.Bicaz,nr.1-5,et.1,Cladire birouri,birou/apart.3,jud.Arad.5.Aprobarea datei de 20.10.2020 ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile art.86,din Legea nr,24/2017.Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:a)De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.Solicitarea trebuie transmisa in scris,la sediul societatii,in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.b)De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de 28.09.2020,ora 14:00.Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari sub conditia respectarii art.198,din Regulamentul A.S.F.nr.5/2018.Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi,proiectele de hotarari,formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad,str.Poetului,nr.1/C,jud.Arad si eliberate actionarilor la cerere,intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro,incepand cu data de 04.09.2020.Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale:direct,prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala,conform art.92,din Legea nr.24/2017.Accesul actionarilor la adunarile generale se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate,iar in cazul actionarilor persoane-juridice,prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original,nu mai vechi de 15 zile,din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala,conform art.92,din Legea nr.24/2017.Imputernicirile speciale sau generale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail,la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de 02.10.2020,ora 13:00.Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta,inainte de Adunarea Generala a Actionarilor,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la 02.10.2020,ora 13:00.Procurile sau buletinele de vot neconforme,care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept. SC IMOTRUST SA Presedinte al Consiului de Administratie S.C. PLUS CONSULT S.R.L.,prin Berar Luisa Maria.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   OPERATOR ECONOMIC CUMPĂRĂ/ÎNCHIRIAZĂ/CONCESIONEAZĂ TEREN ÎN...  
IMOBILIARE   INVESTIȚIE cu beneficii imediate. Proprietari vindem două...  
IMOBILIARE   CONSTANTA-TECHIRGHIOL, 2.corpuri cladiri, Beci-P+1, teren 700mp, 600 construiti...  
IMOBILIARE   PREDEAL-TEREN.800MP, D+P+2.etj, 6.cam, 4.bai-4.balcoane, mobilata, utilata nou,...  
PIAŢA MUNCII   SUBSCRISA, S.C HOMERUN QT S.R.L., persoana juridica romana, cu...  
PIAŢA MUNCII   ȘCOALA Gimnazială Deleni organizează concurs, în baza H.G....  
PIAŢA MUNCII   ORAȘUL Oțelu-Roșu, cu sediul în Oțelu-Roșu, str.Rozelor nr.2,...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA comunei Pietroșița, cu sediul în Pietroșița, nr.471,...  
DIVERSE   CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, desemnata lichidator...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al PREMIER PALACE...  
DIVERSE   EURO INSOL in calitatea de lichidator judiciar al METABRAS...  
DIVERSE   MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Tg-Mureș, str. G-ral Gh....  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2021 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...