POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  108
A.G.A  105
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  189
CITAŢII  101
PIERDERI  101
  AUTO
DIVERSE A.G.A
adaugă un anunț la această rubrică
C O  N V O C A T O R Consiliul de Administrație al ITM AMIRO SA, cu sediul social in Sos. Berceni nr. 8, Sector 4, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/163/1991, Cod Unic de Înregistrare 382458 ("Societatea"), in baza prevederilor art. 113, 117 și 118 din Legea societatilor nr. 31/1990 - republicată, cu modificarile ulterioare, precum și ale art. 14 si 15 din Actul Constitutiv al Societatii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor a ITM Amiro S.A. pentru data de 23 Octombrie 2020, ora 11:00am, la adresa sediului social din Sos. Berceni nr. 8, Sector 4, Bucuresti. În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 24 Octombrie 2020, în același loc și la aceași ora. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor propusă de Consiliul de Administrație este următoarea: 1. Aprobarea realegerii in functia de administrator a Dlui. Mihail Vasiliu si Dlui. Alexandru Serban Vasiliu pentru o nou mandat de 4 ani, incepand de la data de 25 octombrie 2020 si pana la data de 24 octombrie 2024. 2. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ITM Amiro SA in locul ce va ramane vacant ca urmare a expirarii la data de 24 octombrie 2020 a mandatului de administrator acordat Dlui. Serban Dumitru Teodorescu, pentru exercitarea acestei calitati pentru un mandat de 4 ani intre 25 octombrie 2020 si 24 octombrie 2024. 3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru implementarea tuturor deciziilor ce se vor adopta de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, inclusiv dar fara a se limita la actualizarea si semnarea Actului Constitutiv al Societatii, inregistrarea la Registrul Comertului a deciziilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, avand dreptul de a imputernici orice persoane in acest sens. Primirea acționarilor la secretariatul Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor, pentru validarea prezenței, va începe la ora 10:30am. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, oricare dintre actionari avand dreptul de a o consulta si de a o completa cu alte propuneri. Consultarea si completarea listei, precum s obtinerea de copii ale acesteia se poate realiza astfel: Conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si Legii societatilor nr. 31/1990, materialele aferente ordinii de zi, vor putea fi consultate, începând cu data prezentului convocator, intre orele 9 - 12 am la adresa sediului social din Sos. Berceni nr. 8, Sector 4, Bucuresti, pe baza unei programari prealabile la nr. de telefon 021 3327565 sau e-mail office@itm-amiro.ro, actionarii avand dreptul sa solicite si copii ale acestor documente la sediul Societatii de la Dna. Rodica Florea - Secretariat contra unei sume de 0,2 lei/pagina. Accesul in incinta Societatii se va face doar prin poarta principala, in baza actelor de identitate ale actionarului sau a reprezentantului actionarului si a procurii emise de catre actionar sau a actelor care dovedesc dreptul de reprezentare a persoanei care solicita accesul la materiale, daca este cazul. Actionarii au dreptul de a completa ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului convocator. La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societatii pot participa si vota toți acționarii societatii la data de referință stabilita in conformitate cu art. 123 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sfârșitul zilei de 17 Octombrie 2020. Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați in Adunarea generală de către orice altă persoană fizică sau juridică, pe baza unei procuri speciale. Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în Adunarea Generală de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. După completare și semnare, procurile în original vor fi depuse la sediul Societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul respectivei Adunări Generale Ordinare a Actionarilor. Presedintele Consiliului de Administrație, Dl. Mihail Vasiliu.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   S.C. IMOTRUST S.A. Arad,str.Poetului,nr.1/C,et.1,ap.4,birou...  
IMOBILIARE   VAND imobil constand in: teren 6.500 mp + casa batranesca,...  
IMOBILIARE   BUCUREȘTI, sectorul 1, Beller-Popovici, vedere deosebită, etaj 3/4,...  
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
PIAŢA MUNCII   SC Elegant Export Import SRL Miercurea Ciuc, jud.Harghita,...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Cobadin organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG...  
PIAŢA MUNCII   GRĂDINIȚA cu Program Prelungit "Bobocei din Micro III"...  
PIAŢA MUNCII   UNIVERSITATEA Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al DIOMA INTERNATIONAL...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al DIOMA INTERNATIONAL...  
DIVERSE   EURO Insol SPRL lichidator judiciar al Mira Telecom S.A.,...  
DIVERSE   EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome pentru...  
AUTO   "AGENȚIA Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Operativă...  
AUTO   CII Coman Aurel, lichidator judiciar al debitoarei PANAIT...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
...