POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  101
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  142
CITAŢII  100
PIERDERI  100
  AUTO
DIVERSE A.G.A
adaugă un anunț la această rubrică
CONVOCATORUL ADUNĂRII  GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MICHELIN ROMÂNIA S.A. Consiliul de Administrație al Michelin Romania S.A., societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Șos. București-Nord nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O1, etaj 3 și etaj 2, Clădirea O.1, Corp O.1.3, etaj 4, camera 1, Voluntari, Județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/2379/2013, cod unic de înregistrare fiscală RO13663684, având un capital social subscris și integral vărsat în valoare de 151.986.264 LEI ("Societatea"), în conformitate cu dispozițiile articolului 117 și următoarele din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și ale articolului 12 din Actul Constitutiv al Michelin Romania S.A., prin prezenta, CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ("AGOA"), ce urmează a fi ținută la data de 30.06.2020, ora 10:00. Adunarea va fi ținută la sediul social al Societății. Au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA doar acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la data de 10.06.2020 ("Data de referință"). Adunarea mai sus menționată va avea ordinea de zi după cum urmează: ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății întocmite în conformitate cu prevederile legislației contabile în vigoare aferente anului financiar încheiat la data de 31.12.2019. Prezentarea Raportului Administratorilor și a Raportului Auditorului Financiar Deloitte Audit (Romania) S.R.L. asupra situațiilor financiare aferente anului financiar 2019; 2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019; 3. Aprobarea și discutarea propunerii Consiliului de Administrație de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2019 în conformitate cu Situațiile Financiare Anuale ale Societății la data de 31.12.2019; 4. Aprobarea distribuirii de dividende pentru anul financiar 2019 cu o valoare brută per acțiune conform propunerii Consiliului de Administrație, a metodei de plată, a datei de inițiere a plății dividendelor, precum și a propunerii Consiliului de Administrație privind plata acestora prin BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul financiar 2020 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2020; 6. Prelungirea mandatului Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății pentru anul 2020; 7. Prelungirea mandatului dlui. Stéphane Marie Bertrand Roy de Lachaise în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu o durată suplimentară de 4 (patru) ani începând cu data de 01.08.2020. 8. Diverse De la data convocării, situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2019, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Consiliului de Administrație, propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, propunerea Consiliului de Administrație de distribuire de dividende pentru anul 2019, împreună cu procedura de plată a dividendelor, precum și celelalte documente și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi stau la dispoziția acționarilor, prin grija Consiliului de Administrație, la sediul social. Aceste documente pot fi consultate de acționari zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 - 14.00 la sediul Societății. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% (cinci procente) din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Acționarii Societății pot participa la AGOA fie personal, fie prin reprezentant cu procură specială. Formularul de procură specială va sta la dispoziția acționarilor la sediul Societății. Un exemplar în original al procurii, completat și semnat de către acționar, va fi expediat la sediul Societății până la data de 28.06.2020, ora 10.00, un alt exemplar va fi transmis reprezentantului, iar cel de-al treilea în original va fi păstrat de către acționar. Acționarii Societății pot participa la AGOA și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot primi, la cererea lor expresă, un formular pentru a vota, al cărui format standard va fi aprobat de către Consiliul de Administrație. Cererea expresă trebuie adresată cu cel puțin 6 (șase) zile înainte de data fixată pentru adunare. Formularul va include, cel puțin, numele și domiciliul acționarului, aprobarea, abținerea sau opoziția la decizii și semnătura certificată. Formularul de vot va fi însoțit de toate documentele care sunt relevante pentru adunare. Formularele de vot trebuie transmise de către acționari prin recomandată poștală, în original și adresate la sediul social al Societății cu cel puțin 24 de ore înainte ca adunarea să fie ținută. În același termen, formularele de vot vor fi transmise și prin fax, sau, în formă scanată, pe e-mail, astfel încât să fie disponibile la data ținerii adunării. În cazul în care cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății nu este întrunit la prima convocare, AGOA se convoacă în data de 03.07.2020 la orele 10.00, la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi. Procurile și voturile transmise prin corespondență pentru prima convocare rămân valabile și pentru a doua convocare. La a doua convocare, AGOA se va întruni și va delibera în mod valabil, indiferent de numărul acționarilor prezenți și/sau reprezentați. 05.05.2020 MICHELIN ROMANIA S.A, prin Stéphane Marie Bertrand Roy de Lachaise, Președinte al Consiliului de Administrație.
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   LUDU Gheorghe cheamă în judecată pe Alexe Nanes în dosar...  
IMOBILIARE   TEREN INTRAVILAN 200 mp, situat in municipiul Bacau, str. Calea...  
PIAŢA MUNCII   CASA National de Asigurari de Sanatate anunta suspendarea...  
PIAŢA MUNCII   SERVICIUL Salubrizare Tintești,cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Orașului Săveni,cu sediul în oraș Săveni,str.1...  
PIAŢA MUNCII   PALATUL Copiilor, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.Körösi Csoma...  
DIVERSE   Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timișoara, str....  
DIVERSE   CII BRADU NICOLETA,lichidator judiciar al TWO DEX IMPORT...  
DIVERSE   UNITATEA Administrativ Teritorială Stăncuța din județul Brăila anunță...  
DIVERSE   CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SC ALBAPAM SA, cu sediul in...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.