POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  554
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  101
A.G.A  100
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  142
CITAŢII  100
PIERDERI  100
  AUTO
DIVERSE A.G.A
adaugă un anunț la această rubrică
CONVOCATOR Președintele  Consiliului de Administrație al SC COMCEREAL SA București (CMIL), în continuare "Societatea", CUI RO8208989, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatii la sediul social din Mun. Bucuresti, Str. Ion Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, cam. 1, sector 5, pe 28 iunie 2020, ora 11 a.m. (prima convocare), respectiv pe 29 iunie 2019, ora 11 a.m., în caz de neîndeplinire a cvorumului (a doua convocare), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi, pentru toti acționarii înscriși în Registrul Acționarilor, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 17.06.2020, considerată dată de referință. Ordinea de zi: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019. 2. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar pe 2019. 3. Aprobarea situațiilor financiare pe 2019. 4. Aprobarea nerepartizării profitului net din 2019. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe 2019. 6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri cheltuieli, planului de investiții, programului de activitate si a plafonului de credite bancare pe 2020. 7. Revocarea auditorului SEVEN AUDIT VALUATION SRL și alegerea auditorului financiar SC DIACONU AUDIT SRL pe perioada 01.07.2020 - 30.06.2023 si mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian să negocieze termenii, să semneze și să reprezinte cu puteri depline societatea pe perioada valabilității contractului. 8. Mandatarea directorului general NUCUȚĂ Constantin Adrian pentru semnarea hotărârii AGOA, îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului și publicare, acesta putând desemna orice altă persoană în acest scop. 9. Aprobarea datei de înregistrare 21.07.2020 și 20.07.2020 ex-date. Convocatorul si documentele Adunării Generale stau la dispoziția acționarilor în zilele lucrătoare, între orele 10-12 a.m., începând cu 27.05.2020, în format fizic, la sediul social al Societății, preferabil a fi solicitate și transmise prin poșta electronică. La adunare se poate participa și vota personal sau prin reprezentant, potrivit reglementărilor legale incidente în materie. Calitatea de acționar, precum si calitatea de reprezentant se constata pe baza listei acționarilor de la Data de Referință, primita de la Depozitarul Central S.A. Pentru respectarea distanțării fizice a persoanelor participante la Adunarea Generală, solicitările acționarilor/reprezentanților acestora de a participa la ședință prin videoconferință se transmit în scris cu minim 15 zile înaintea datei de desfășurare, cu indicarea adresei de poștă electronică la care să fie primite instrucțiunile privind modalitatea de conectare. Dovada calității de acționar/reprezentant, împuternicirile generale și documentele aferente se vor depune/expedia în copie cu mențiunea conformității cu originalul sub semnatara reprezentantului, pentru a putea fi înregistrate la registratura Societății până pe 26.06.2020, ora 11 a.m. Împuternicirile generale in copie certificata vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune în procesul-verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta vor conține instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (vot "Pentru", Împotrivă", ori "Abținere"). La completarea împuternicirilor speciale/buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau reprezentanții acționarilor vor ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte/propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi, documentele, modelele împuternicirilor și buletinelor de vot vor putea fi modificate/completate potrivit normelor legale. Dacă un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesara o împuternicire specială sau generală. Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiecte de hotărâri prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic "Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din 28/29.06.2020" în 15 zile de la data publicării convocatorului. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare. Orice acționar interesat are dreptul de a pune întrebări în scris privind ordinea de zi, care vor fi depuse/expediate în 15 zile de la publicarea convocării. Dreptul de a întreba și obligația de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității, intereselor societății și a datelor cu caracter personal. Pentru exercițiul drepturilor susmenționate, acționarii vor transmite următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar si numărul de acțiuni deținute; b) documente care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii intermediari. La data convocării, capitalul social este de 3.097.515 lei, format din 1.239.006 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, o acțiune dând dreptul la un vot. Informații suplimentare se pot obține la secretariat în zilele lucrătoare, intre 10-12 a.m., tel/fax +40213157443, email comcerealb@yahoo.com. Președinte CA Florica NUCUȚĂ
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VILĂ București, Floreasca-Tei, str.Calafat (280.000Euro) și...  
IMOBILIARE   SOCIETATE comerciala VINDE in Deva , proprietate alcatuita din HALA...  
IMOBILIARE   LUDU Gheorghe cheamă în judecată pe Alexe Nanes în dosar...  
IMOBILIARE   TEREN INTRAVILAN 200 mp, situat in municipiul Bacau, str. Calea...  
PIAŢA MUNCII   CASA National de Asigurari de Sanatate anunta suspendarea...  
PIAŢA MUNCII   SERVICIUL Salubrizare Tintești,cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   PRIMĂRIA Orașului Săveni,cu sediul în oraș Săveni,str.1...  
PIAŢA MUNCII   PALATUL Copiilor, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.Körösi Csoma...  
DIVERSE   Alfa & Quantum Consulting SPRL, Timișoara, str....  
DIVERSE   CII BRADU NICOLETA,lichidator judiciar al TWO DEX IMPORT...  
DIVERSE   UNITATEA Administrativ Teritorială Stăncuța din județul Brăila anunță...  
DIVERSE   CONVOCATOR Consiliul de Administratie al SC ALBAPAM SA, cu sediul in...  
AUTO   "ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul în București, sector 4, str. Candiano...  
AUTO   VINDEM trei loturi de teren compacte -situate în intravilan...  
AUTO   VÂND 1500 mp teren intravilan cu iaz cu pește 120 mp,...  
AUTO   INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NICOM PRODIMPEX...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2020 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.