POSTEAZĂ ANUNȚ GRATUIT www.bursa.ro   m.bursa.ro
  IMOBILIARE
  PIAŢA MUNCII
  DIVERSE
VÂNZĂRI  529
CUMPĂRĂRI  494
ANUNŢURI DIVERSE  121
A.G.A  105
LICITAŢII BRM  100
LICITAŢII  168
CITAŢII  106
PIERDERI  102
  AUTO
DIVERSE A.G.A
adaugă un anunț la această rubrică
S.C. ROMPRIM  S.A. BUCUREȘTI ȘOS. OLTENIȚEI, NR. 388, SECTOR 4 Nr. 1020/219/12.04.2018 CONVOCATOR Consiliul de Administrație al S.C. ROMPRIM S.A. BUCUREȘTI, Cod Unic de Înregistrare 384998, atribut fiscal RO, nr. de ordine în Registrul Comerțului București J40/1693/1991, în baza art. 117 din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare, convoacă la data de 14.05.2018, la sediul societății din București, Sos. Olteniței, nr. 388, sector 4: A. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor la orele 12,00; B. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la orele 13,00. Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai S.C. ROMPRIM S.A. la data de 10.05.2018 (data de referinta) in registrul actionarilor au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA. A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor: 1. Reducerea numarului de membri ai Consiliului de Administratie de la 5 la 3; 2. Desfiintarea Comitetului de Directie al Societatii; 3. Eliminarea prevederilor referitoare la cumulul de functii al Presedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General si respectiv al Vicepresedintelui Consiliului de Administratie cu Directorul General Adjunct; 4. Modificarea Art. 16 din Statutul Societatii, care va avea urmatorul continut: "Art. 16. Organizare: Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliul de Administratie compus din trei administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor prin vot secret pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi. Sunt incompatibile cu calitatea de administratori, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societati. Numirea si inlocuirea administratorilor se face exclusiv de catre Adunarea Generala a Actionarilor. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. In cazul in care Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta Societatea apartine Directorului General. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: Adrian Cretoiu Adrian Mihaila Alexandru Stancov Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pe o perioada de 3 ani." Art. 16 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii conform celor de mai jos. Eliminarea in intregime Art. 19 - Comitetul de Directie. Eliminarea in intregime Art. 22 - Personalul Societatii. Eliminarea tuturor prevederilor din Statutul Societatii referitoare la Comitetul de Directie. 5. Modificarea Art. 11 din Contractul de Societate al Societatii, care va avea urmatorul continut: "Art. 11. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliul de Administratie compus din trei administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor prin vot secret pe o perioada de patru ani cu posibilitatea de a fi realesi. Administratorii pot fi alesi din randul actionarilor si/sau din afara societatii. Consiliul de Administratie, in prima sedinta, alege dintre membrii sai, Presedintele si Vicepresedintele. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. In cazul in care, Consiliul de Administratie deleaga directorilor atributiile de conducere a societatii, puterea de a reprezenta societatea apartine Directorului General. Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: Adrian Cretoiu Adrian Mihaila Alexandru Stancov Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pe o perioada de 3 ani." Art. 11 va fi completat cu componenta Consiliului de Administratie, in urma voturilor exprimate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, conform celor de mai jos. Eliminarea in intregime a Art. 12 - Comitetul de Directie. 6. Actualizarea Statutului si a Contractului de Societate ale Societatii, conform celor de mai sus. 7. Imputernicirea unor persoane care sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a indeplini orice formalitati si a semna orice documente necesare, inclusiv, dar fara a se limita la, Statutul si Contractul de Societate, actualizate, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile cerute de legea romana in vigoare in fata Registrului Comertului si/sau oricarei altei institutii si/sau autoritati publice si/sau private in vederea inregistrarii hotararilor ce vor fi luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii. B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Raportul Consiliului de Administratie al S.C. ROMPRIM SA privind activitatea desfasurata pe anul 2017; 2. Raportul Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2017; 3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi si situatiile financiare aferente exercitiului pe anul 2017; 4. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018; 5. Analiza si aprobarea Programului de investitii pe anul 2018; 6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar cu firma 3B Expert Audit; 7. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru contractarea de credite pe termen lung, scurt si mediu, precum si prelungirea, suplimentarea, rescadentarea, restructurarea creditelor deja contractate in conditiile stabilite de comun acord cu bancile, garantarea cu orice tip de ipoteca mobiliara si/sau imobiliara, indiferent de valoarea si ponderea activelor mobiliare si/sau imobiliare, necesare activitatii de productie sau de investitii, cand acest lucru este necesar. 8. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea documentelor in vederea inchirierii sau vanzarii unor spatii productive, administrative si terenuri, precum si pentru vanzarea sau cumpararea de active; 9. Imputernicirea si delegarea Consiliului de Administratie pentru utilizarea de rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, daca este cazul. 10. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2013 stabilite prin AGOA din anul 2014, neridicate pana la data de 31.12.2017 si inregistrarea lor la " alte venituri". 11. Revocarea mandatului presedintelui, vicepresedintelui si a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie si implicit al mandatului exercitat in baza pozitiilor detinute conform prevederilor aplicabile anterior, referitoare la cumulul de functii: Presedinte Consiliul de Administratie - Director General, respectiv Vicepresedinte Consiliul de Administratie - Director General Adjunct. Discutarea atragerii raspunderii acestor persoane. 12. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie. Persoanele propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii sunt urmatoarele: (i) Dl. Adrian Cretoiu; (ii) Dl. Adrian Mihaila si (iii) Dl. Alexandru Stancov. Documentele cuprinzand informatii cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si Curriculum Vitae cuprinzand descrierea calificarii profesionale a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate de acestia la sediul Societatii. Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie vor fi alesi in conformitate cu prevederile Art. 11 din Contractul de Societate al Societatii. 13. Stabilirea indemnizatiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii. 14. Imputernicirea noului Consiliu de Administratie sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a indeplini orice formalitati si a semna orice documente necesare referitoare la implementarea hotararilor de mai sus. 15. Probleme diverse. Punctele 11-14 au fost introduse in Convocator la propunerea d-lui Radu Lucianu, actionar la S.C. ROMPRIM S.A., care detine un numar de 194.325 actiuni, inscrise in Registrul Actionarilor, reprezentand 13,68% din totalul actiunilor la data de 10.04.2018. Actionarii inscrisi in registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA si AGOA si vota personal - vot direct sau/si prin reprezentant cu procura speciala de reprezentare. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala de reprezentare, cu respectarea prevederilor legale in materie. Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA si AGOA de un reprezentant desemnat, caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de Procura Speciala poate fi obtinut incepand cu data de 07.05.2018, orele 07,30 de la Registratura Societatii. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si AGOA. In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea adunarilor se convoaca AGEA si AGOA cu aceeasi ordine de zi pe data de 15.05.2018, orele 12.00, respectiv orele 13,00 (ora Romaniei) in acelasi loc. Materialele pentru Adunarile Generale, potrivit ordinii de zi, sunt disponibile la sediul societatii. Procurile speciale de reprezentare se depun la sediul societatii pana la data de 11.05.2018, orele 14,00. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ROMPRIM S.A. Ec. PANDELESCU ADRIAN 0213346025
CELE MAI NOI ANUNȚURI
IMOBILIARE   VÂND spațiu comercial situat pe Str. Pache Protopopescu nr....  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ teren +construcții -Platformă industrială/Linia de...  
IMOBILIARE   VÂND/ÎNCHIRIEZ spațiu comercial/office, VIS-A-VIS de PIATA PROGRESUL,...  
IMOBILIARE   ÎNCHIRIEZ spatiu comercial, Piața Progresul, 65 mp. Preț: 1.600...  
PIAŢA MUNCII   MINISTERUL pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat...  
PIAŢA MUNCII   LICEUL Teoretic "Alexandru Marghiloman", cu sediul în...  
PIAŢA MUNCII   CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI anunță: În baza...  
PIAŢA MUNCII   ASOCIATIA de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita", în...  
DIVERSE   SOCIETATEA GASTRONOM S.A. organizeaza licitație publica deschisa...  
DIVERSE   ANUNȚ DE VÂNZARE A ACTIVELOR DIN PATRIMONIUL BEL ROM...  
DIVERSE   LICHIDATOR judiciar organizează licitație publică cu strigare...  
DIVERSE   ROWEX Insolvency IPURL notifica deschiderea procedurii...  
AUTO   FORD Galaxy, an fabricare 2003, diesel, 250.000km, 1.9tdi,...  
AUTO   OPEL Astra, an fabricare 2006, inmatriculata, 200.000km,...  
AUTO   AUDI A3, an fabricare 2006, tip combustibil benzina,...  
AUTO   FORD Focus, an fabricare 2006, tip combustibil diesel,...  

Imobiliare Vânzări | Imobiliare Cumpărări | Imobiliare Închirieri Oferte | Imobiliare Închirieri Cereri | Imobiliare Schimburi | Servicii Firme | Servicii Particulari | Oferte Locuri Muncă | Cereri Locuri Muncă | Propuneri Afaceri | Traduceri | Meditaţii | Vânzări | Cumpărări | Anunţuri Diverse | A.G.A | Licitaţii BRM | Licitaţii | Citaţii | Pierderi | Auto Vânzări | Auto Cumpărări | Auto Transporturi
Copyright © 2018 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate
.